معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : آرش   حبیبی لشکری

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کامپیوتر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : مجتمع فنی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

آرش حبیبی لشکری

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^